Current Location:School > Home > Selected Publications

2017

1. Li-Xi Liao, Xiao-Min Song, Li-Chao Wang, Hai-Ning Lv, Jin-Feng Chen, Dan Liu, Ge Fu, Ming-Bo Zhao, Yong Jiang, Ke-Wu Zeng*, Peng-Fei Tu*. Highly selective inhibition of IMPDH2 provides the basis of antineuroinflammation therapy. PNAS, 2017: 1706778114. (IF=9.661)

 

2. Wei Song, Xue Qiao, Kuan Chen, Ying Wang, Shuai Ji, Jin Feng, Kai Li, Yan Lin, Min Ye*. Biosynthesis-based quantitative analysis of 151 secondary metabolites of licorice to differentiate medicinal Glycyrrhiza species and their hybrids. Analytical Chemistry, 2017, 89(5): 3146-3153. (IF=6.32)

 

3. Kai Li, Jin Feng, Yi Kuang, Wei Song, Meng Zhang, Shuai Ji, Xue Qiao, Min Ye*. Enzymatic synthesis of bufadienolide O-glycosides as potent antitumor agents using a microbial glycosyltransferase. Advanced Synthesis & Catalysis, 2017, 359 (21): 3765-3772. (IF=5.646)

 

4. Hong Wang, Xiao-Tian Zhang, Dai-Dong Wang, Hong-Yang Sun, Yue-Xiang Lan, Hai-Xiu Jiang, Shi-Zhong Chen*, Zong-Tao Lin*. An on-line analytical approach for detecting haptens in Shuang-huang-lian powder injection. Journal of Chromatography A, 2017, 1513: 126-139. (IF=3.981)

 

5. Shuai Ji, Shu-Nan Tang, Kai Li, Zi-Wei Li, Wen-Fei Liang, Xue Qiao, Qi Wang, Si-Wang Yu*, Min Ye*. Licoricidin inhibits the growth of SW480 human colorectal adenocarcinoma cells in vitro and in vivo by inducing cycle arrest, apoptosis and autophagy. Toxicology and Applied Pharmacology, 2017, 326: 25-33. (IF=3.791)

 

6. Yi Kuang, Yan Lin, Kai Li, Wei Song, Shuai Ji, Xue Qiao, Qing-Ying Zhang*, Min Ye*. Screening of hepatoprotective compounds from licorice against carbon tetrachloride and acetaminophen induced HepG2 cells injury. Phytomedicine, 2017, 34: 59-66. (IF=3.526)

 

7. Jian-Bin Wang, Hong-Quan Duan, Yi Wang, Bo-Wen Pan, Chun Gao, Chun Yan Gai, Qiong Wu, Hong-Zheng Fu*. Ent-strobane and ent-pimarane diterpenoids from Siegesbeckia pubescens. Journal of Natural Products, 2017, 80 (1): 19-29. (IF=3.281)

 

8. Kai Li, Shuai Ji, Wei Song, Yi Kuang, Yan Lin, Shu-Nan Tang, Ze-Xu Cui, Xue Qiao, Si-Wang Yu, Min Ye*. Glycybridins A-K, bioactive phenolic compounds from Glycyrrhiza glabra. Journal of Natural Products, 2017, 80 (2): 334-346 (IF= 3.281)

 

9. Qi-Le Zhou, Di-Na Zhu, Yan-Fang Yang, Wei Xu, Xiu-Wei Yang*. Simultaneous quantification of twenty-one ginsenosides and their three aglycones in rat plasma by a developed UFLC–MS/MS assay: Application to a pharmacokinetic study of red ginseng. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, 137: 1-12. (IF=3.255)